چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

52 NRC FLARE TIP

تجدید مناقصه

1397.2234

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند