شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خدمات کاربری دستگاههای ماشین نویسی، کامپیوتر، خدمات عمومی، تنظیفات، آبدارخانه ، نگهداشت ساختمان ، راهنمای تلفن ، تخلیه و بارگیری، باغبانی، اشتراک پذیری، فضای سبز و بازبین اداری

تجدید مناقصه

1397.2238

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.