چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خدمات کاربری دستگاههای ماشین نویسی، کامپیوتر، خدمات عمومی، تنظیفات، آبدارخانه ، نگهداشت ساختمان ، راهنمای تلفن ، تخلیه و بارگیری، باغبانی، اشتراک پذیری، فضای سبز و بازبین اداری

تجدید مناقصه

1397.2238

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 308496-shana 444.07 c7007e69-2920-461c-a62b-a8358e3d5a1e.jpg
آگهی - 308496-roznameh 455.17 c42d76f7-1ab2-485e-9a22-b1a637c7c977.jpg