شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده پلی اتیلن در سطح شهرستان چادگان و توابع

مناقصه

1397.2249

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اصفهان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.