چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جزء در سطح کل استان یزد

مناقصه

1397.2237

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 308493-roznameh 433.51 c2df6963-4924-41d6-bd23-0957fdcf729a.jpg
آگهی - 308493-shana 435.58 10d5ffe1-0afd-45e0-9d34-d36717bb18f3.jpg