شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جزء در سطح کل استان یزد

مناقصه

1397.2237

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.