چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به روستاهای هفتان علیا، گوگسگرد و محمد آباد از توابع تفرش

مناقصه

1397.2252

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی