شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام امور خدمات امداد شهرستان رباط کریم و توابع-مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 5/0039-97

مناقصه

1397.2215

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.