پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 11 سال 97 مربوط به ترمیم آسفالت مسیر شبکه و انشعابات گاز به صورت مجتمع و پراکند در شهرستان برازجان

مناقصه

1397.2785

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان بوشهر