پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به فازهای 5.8.9.11 مسکن مهر پردیس و فاز 9 جدید (بصورت بالک) -فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 6/0049-97

ارزیابی

1397.2732

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران