پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

BATTERY CELL 1.2 V مربوط به آگهی 36/ت ک آج/97

مناقصه

1397.2773

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری