پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

P/F SATURNSOLAR GAS TURBINE مربوط به آگهی 37/ت ک آج/97

مناقصه

1397.2774

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری