پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

قطعات برقی و ابزار دقیق سیستم کنترل توربو ژنراتور مربوط به آگهی 38/ت ک آج/97

مناقصه

1397.2775

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری