پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه های موجود، ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات منطقه 4 تهران-مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 6/0050-97

مناقصه

1397.2758

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.