پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 97113 درخصوص خرید 8000 تن نمک

مناقصه

1397.2787

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف