پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 970121 راجع به تهیه و تامین مینی بوس های مورد نیاز (با راننده)

مناقصه

1397.2754

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازشرق