پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

LV ELECTRO MOTOR مربوط به آگهی 39/ت ک آج/97

مناقصه

1397.2777

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری