پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بررسی و رفع اشکال از کمپرسورهای گاز گردشی واحد RCD

تجدید مناقصه

1397.2789

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند