پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیر زمینی

تجدید مناقصه

1397.2790

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند