پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مزایده عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/004 /97 مربوط به فروش گازهای مشعل میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مزایده

1397.2788

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران