پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 970122 راجع به تهیه و تامین وسایل نقلیه سبک مورد نیاز (با راننده)

مناقصه

1397.2753

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازشرق