پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز

مناقصه

1397.2784

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه آذربایجان شرقی