پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به خط تغذیه سه راه شاهینی

مناقصه

1397.2793

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.