پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهییه و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان

مناقصه

1397.2803

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه زاهدان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.