پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ابزار مغزه گیری

فراخوان

1397.2751

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی حفاری ایران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 25-20 (2)_003 256.11 b292933c-bf24-4b55-b49f-f3c691cac437.png
آگهی - 25-20 (2)_002 160.58 9a7f14b5-7fb5-4516-b540-b931065768de.png
آگهی - 25-20 (2)_001 169.86 99e4a713-f060-4f30-ba98-67de992a20a7.png