پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای باقیمانده عملیات سیویل ایستگاه CGS کرمانشاه

مناقصه

1397.2792

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.