پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید، طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ در محل 107 ایستگاه تقلیل فشار گاز استان همدان

مناقصه

1397.2799

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان همدان