پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

باز طراحی شبکه شهرستان های بجنورد و اسفراین شامل برداشت اطلاعات، نقشه برداری ، ترسیم نقشه ، ثبت اطلاعات توصیفی، ایجاد پایگاه داده مکانی و راه اندازی اطلاعات در محیط GIS

مناقصه

1397.2831

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان شمالی