پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام امور خدمات امداد در سطح استان(به استثنای شهرستان همدان)

مناقصه

1397.2798

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان همدان