پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ارائه خدمات تعمیر و نگهداری سرویسهای اپراتوری مخابرات بندر صادراتی ماهشهر . مناقصه و96/9996/73

تجدید مناقصه

1397.2823

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی