پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام کامل خدمات بازرسی، نشت یابی و ضخامت سنجی در سطح استان همدان

مناقصه

1397.2797

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان همدان