پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید تصحیح کننده مورد نیاز ایستگاههای عمده

مناقصه

1397.2818

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.