پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مشاور خدمات مدیرت طرح MC

فراخوان

1397.2829

شرکت ملی نفت ایران / سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور