پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا (صبحانه،ناهار و شام) جهت کارکنان شرکت در ناحیه بوشهر

مناقصه

1397.2815

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره