پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیر و بازسازی اماکن کمپ مسکونی البرز

تجدید مناقصه

1397.2846

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی