پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه بوشهر

مناقصه

1397.2827

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه بوشهر