پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیر و بازسازی جاده شط علی و بسته اول جاده های دسترسی مستحدثات و ارتباطی میدان نفتی آزادگان جنوبی به صورت C

مناقصه

1397.2830

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.