پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گاز رسانی یه روستای کندور (تجدید مناقصه)

تجدید مناقصه

1397.2819

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.