پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید یک دستگاه پمپ از طریق ساخت داخل

مناقصه

1397.2848

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی