پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تربت حیدریه

مناقصه

1397.2801

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی