پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ANTI-FOAM "SAG 7133

مناقصه

1397.2881

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی