پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان

مناقصه

1397.2837

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گلستان

عنوان اندازه (KB)
آگهی - حمل و نقل 236.37 43ec0dad-f8f2-49c5-b133-dffefe0b05d0.jpg
آگهی - مناقصه حمل نقل 114.23 dd4d8073-ea15-4702-b931-92252b9ffee9.jpeg