پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گاز رسانی به محله 9 شهر پردیسان و حفرات خالی (pc)

مناقصه

1397.2882

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قم