پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید پانل ساندویچی سقفی

مناقصه

1397.2864

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران