پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تملگ اراضی نقشه 10684 گچساران

تملک

1397.2842

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 10684 گچساران (2) 89.01 5d6f79e3-165d-4c7a-bcd3-6d37459ee8e2.jpg
آگهی - 10684 گچساران 73.96 6a70a33b-6b20-4a8b-92ae-e955526076cd.jpg