پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید پانل راک( قفسه بندی جهت انبار قطعات)

مناقصه

1397.2870

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران