پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 90ک/2 ت/96 مربوط به خرید اتصالات جهت منطقه چشمه خوش

مناقصه

1397.2809

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب