پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تملک نقشه 10627 زیلایی

تملک

1397.2843

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 10627 زیلایی (2) 68.89 5c62a7c0-07c9-428d-a52b-f696009f321e.jpg
آگهی - 10627 زیلایی 110.37 5642ca87-0475-478a-af83-820f198e662a.jpg