پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 99ک/97 مربوط به خرید قطعاتPLC برند “HIMA”

مناقصه

1397.2808

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب