پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید فلنج جوشی

مناقصه

1397.2869

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران