پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکارواجد صلاحیت جهت "احداث ایستگاه های تقویت فشارCS7&CS2 ( سیاه مکان- گچساران )"

مناقصه

1397.2794

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / شرکت ملی صنایع پتروشیمی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

عنوان اندازه (KB)
آگهی - scan0001 96.15 52fac963-deab-4c32-b57d-88ed14ec75bc.jpg
آگهی - scan0001 96.15 8c205aef-a557-4c62-8673-204f90e44621.jpg