پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 94ک/ت/96 مربوط به خرید لوله 4 اینچ

مناقصه

1397.2810

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب